VEB Haldensleben

--VEB Haldelsleben--Medium
¥ 8,000
--VEB Haldelsleben--Medium
--VEB Haldelsleben--Small
¥ 8,250
--VEB Haldelsleben--Small
**VEB Haldelsleben**
¥ 11,000
**VEB Haldelsleben**

SOLD OUT

**VEB Haldelsleben**
¥ 9,900
**VEB Haldelsleben**

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 12,100
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 11,500
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

**VEB Haldelsleben**
¥ 8,800
**VEB Haldelsleben**

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 10,500
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 9,500
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 9,500
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 10,500
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 11,500
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--P3
¥ 9,000
--VEB Haldelsleben--P3

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--P11
¥ 9,500
--VEB Haldelsleben--P11

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--Large
¥ 9,000
--VEB Haldelsleben--Large

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--Medium
¥ 7,500
--VEB Haldelsleben--Medium

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 7,500
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

**VEB Haldelsleben**
¥ 9,500
**VEB Haldelsleben**

SOLD OUT

--P-Keramik--
¥ 12,000
--P-Keramik--

SOLD OUT

**VEB Haldelsleben**
¥ 9,500
**VEB Haldelsleben**

SOLD OUT

**VEB Haldelsleben**
¥ 10,000
**VEB Haldelsleben**

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 9,000
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 9,500
--VEB Haldelsleben--

SOLD OUT

--VEB Haldelsleben--
¥ 10,000
--VEB Haldelsleben--